Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA PREMIUM HOME GROUP d.o.o.

Pojmovi: Posrednik - PREMIUM HOME GROUP d.o.o. za trgovinu i usluge Nalogodavac - Fizička ili pravna osoba s kojom Posrednik zaključuje Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između PREMIUM HOME GROUP d.o.o. i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa PREMIUM HOME GROUP d.o.o. (u daljnjem tekstu Posrednik) sklapa Ugovor o posredovanju. Opći uvjeti poslovanje sastavni su dio Ugovora o posredovanju, te sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja posrednika.

Osnovni preduvjet za sklapanje Ugovora o suradnju između Nalogodavca i Posrednika je, da:

Najmodavac/zakupodavac da nalog Posredniku da posreduje kod najma/zakupa njegove nekretnine,

Najmoprimac/zakupnik da nalog Posredniku da ga dovede u vezu s osobom koja bi s njim pregovarala o sklapanju Ugovora o najmu/zakupu

Najmoprimac/zakupnik da nalog Posredniku da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam/zakup

Potpisom Ugovora od strane obje strane, Posrednik će pristupiti poslu za koji ga je Nalogodavac angažirao.

Posrednik ima pravo na Naknadu i kada bračni, odnosno izvanbračni partner, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.
 

Obveze Posrednika kod zakupa

 • pokušati pronaći odgovarajuću nekretninu za Zakupca/Najmoprimca na tržištu,
 • provjeriti vlasništvo nekretnine koje je predmet zakupa,
 • organizirati razgledavanja jedne ili više nekretnina,
 • voditi pregovore neophodne za postizanje dogovora o najmu/zakupu predmetne nekretnine,
 • izraditi Ugovor o zakupu,
 • biti prisutan prilikom primopredaji nekretnine,
 • sastaviti Zapisnik o primopredaji, na dan primopredaje.
 

 

Obveze Posrednika kod najma

 • uvrstiti nekretninu u bazu (fotografiranje, prikupljanje podataka o nekretnini, izraditi opis nekretnine, tlocrt, obrada dokumentacije i provjera vlasništva),
 • savjetovanje o potražnji i tržišnoj vrijednosti najma predmetne nekretnine,
 • oglasiti nekretninu na odgovarajući način,
 • nastojati naći i dovesti u vezu s najmodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • slanje ponuda potencijalnim najmoprimcima/zakupcima,
 • organizirati razgledavanja jedne ili više nekretnina,
 • izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove koje Nalogodavac plaća po ponudi,
 • voditi pregovore neophodne za postizanje dogovora oko najma predmetne nekretnine,
 • izraditi Ugovor o najmu,
 • biti prisutan prilikom primopredaje nekretnine,
 • sastaviti Zapisnik o primopredaji, na dan primopredaje.
 

 

Obveze Posrednika kod prodaje

 

 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu,
 • oglasiti nekretninu na odgovarajući način
 • izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove koje Nalogodavac plaća po ponudi,
 • slanje ponuda potencijalnim kupcima,
 • organizirati razgledavanja jedne ili više nekretnina,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnosi na to zemljište.
 

 

Obveze Posrednika kod kupovine

 

 • nastojati pronaći odgovarajuću nekretninu za kupnju na tržištu,
 • organizirati razgledavanje jedne ili više nekretnina,
 • pregledati i provjeriti dokumentaciju koja je predmet kupoprodaje i predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
 • organizirati ovjeru potpisa na Predugovoru i Ugovoru o kupoprodaji kod javnog bilježnika,
 • prisustvovati solmizaciji Ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, za slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, nakon čega se prijedlog za uknjižbu hipoteke nosi u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke,
 • po uknjižbi hipoteke, kupcu dostaviti Rješenje i Izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom,
 • biti prisutan pri isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kada se sastavlja Zapisnik o primopredaji nekretnine,
 • upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili s uvjetima za oslobađanje od poreza na promet nekretnina ukoliko za to postoji osnova.
 

 

POSREDNIČKA PROVIZIJA

Prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i najma nekretnina Nalogodavac plaća Posredniku posredničku proviziju za obavljanje agencijskih usluga koje su u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama i cjenikom Hrvatske gospodarske komore, a temeljem naloga kojeg je Nalogodavac dao Posredniku, odnosno temeljem potpisanog Ugovora o posredovanju.
PDV nije uključen u cijenu posredovanja i obračunava se naknadno.

KOD KUPOVINE, ODNOSNO PRODAJE
Agencijska, odnosno posrednička provizija plaća se prilikom potpisivanja Predugovora o kupoprodaji nekretnine, odnosno pri sklapanju Predugovora kojim se strane obvezuju sklopiti posredovani pravni posao te su dužne isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drukčije ugovoreno.
PREMIUM HOME GROUP d.o.o. zadržava pravo da promijeni visinu posredničke provizije koja iznosi uobičajenih 4% od kupoprodajne cijene, a točno se određuje Ugovorom o posredovanju i ne prelazi 6 % ukupne kupoprodajne cijene nekretnine. Na posredničku proviziju obračunava se PDV.

KOD NAJMA, ODNOSNO ZAKUPA

Provizija se naplaćuje i izražava u postocima od 20% cijene ukupnog najma za ugovoreno razdoblje koje je manje od jedne kalendarske godine ali nije manje od jedne mjesečne najamnine, a za ugovore koji se sklapaju na razdoblje od jedne do tri godine, provizija je 150% iznosa jedne mjesečne najamnine. Za ugovore koji traju tri ili više godina, provizija je dvije mjesečne najamnine. 

Posrednik ima pravo na posredničku proviziju i kada bračni, odnosno izvanbračni partner , potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

Ukoliko stranke žele da njihovi odvjetnici izrade ugovore i prate ih u pravnom poslu kupoprodaje ili najma//zakupa, to ne umanjuje iznos ugovorene posredničke naknade.
 

POSREDNIČKA SATNICA

Ako je to izričito ugovoreno, posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja te će u tom slučaju cijena posredničke satnice iznositi 350,00 kn.
U slučaju da se kupoprodaja/zakup/najam ne realizira, a pravni dokument je već poslan strankama, Posrednik naplaćuje izradu ugovora prema sljedećim kriterijima:

1.) jednojezični Ugovor o najmu stana 1.800,00 kuna
2.) dvojezični Ugovor o najmu stana 2.700,00 kuna
3.) Ugovor o kupoprodaji 3.800,00 kuna
4.) Predugovor o kupoprodaji nekretnine 3.300,00 kuna
Na izražene cijene obračunava se PDV.
 

OSTALE USLUGE

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
ENERGETSKA CERTIFIKACIJA
PROJEKTIRANJE I LEGALIZACIJA
IZRADA NACRTA I PRIJEDLOGA ZA OPREMANJE
OPREMANJE
IZRADA NAMJEŠTAJA PO MJERI
PRIPREMA NEKRETINE ZA NAJAM/PRODAJU
SITNI POPRAVCI
USLUGE PRAVNOG SAVJETOVANJA
USLUGE SAVJETOVANJA O UREĐENJU

Za više informacija molimo da nam pošaljete upit na info@premiumhome.hr